Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na nowych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacji akt osobowych

3 pkt 6 ustawy o rachunkowości, obejmuje gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości. Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił. Zmiany przepisów dają pracodawcy możliwość wyboru postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej (obecnie obowiązkowa jest papierowa postać). Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji http://www.archidoc.pl/archiwizacja-papierowa.html kadrowej na nowych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacji akt osobowych. Odbiór dokumentacji pracowniczej prowadzonej w formie papierowej następuje osobiście i za pokwitowaniem odbioru. W kolejnej wersji projektu rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej uwzględniono szereg poprawek, o które zabiegali pracodawcy. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną będzie mogła nastąpić przez sporządzenie. Oprócz skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, projekt zakłada również jej elektronizację. – okres przechowywania dokumentacji będzie wynosił nadal 50 lat z możliwością skrócenia okresu. Zawartość pozostałej dokumentacji zatrudnieniowej pracowników. Przenieś firmowe zasoby do wirtualnego archiwum i zapewnij Pracownikom swojej firmy błyskawiczny i w pełni kontrolowany dostęp do dokumentacji w wersji Online. Po zmianie dokumentacji na elektroniczną, możesz uznać, że chcesz powrócić do przechowywania dokumentów w wesji papierowej. Doświadczenia i aktualne interpretacje po wejściu w życie nowych przepisów z zakresu dokumentacji pracowniczej. Pomimo, że minie termin na odbiór dokumentacji przez pracownika – jeśli nie będzie ona jeszcze zniszczona (pracodawca ma na zniszczenie 12 miesięcy), pracodawca może wydać dokumentację pracownikowi. Rozporządzenie mówi bowiem, że do dokumentacji gromadzonej od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia. Stosuje się nowy okres przechowywania dokumentacji (10 lat). Dla pozostałych ubezpieczonych okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi. Stosuje się stary okres przechowywania dokumentacji (50 lat). Obowiązkowe i dobrowolne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (kadrowej). Ustawa wprowadza nowy, 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, zamiast obecnie obowiązujących. W zakresie przechowywania dokumentacji księgowej zastosowanie mają również przepisy zawarte w innych aktach prawnych, do których należy ustawa Ordynacja podatkowa. Zakres, sposób i warunki prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. • zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w razie jej nie odebrania. Konieczne jest również ich zabezpieczenie i przechowywanie po ustaniu zatrudnienia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą się w rozporządzeniu o dokumentacji pracowniczej. Po nowelizacji pracownik będzie miał prawo do odbioru dokumentacji do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.